AutoVerkopen.Online

Wij zijn bereikbaar tot 21:00
085 0047866
Onze klanten geven ons een 8,9 ★★★★★
logo_wit

Algemene Voorwaarden van autoverkopen.online

Lees deze algemene voorwaarden van autoverkopen.online aandachtig door voordat u gebruik maakt van de website www.autoverkopen.online en de aangeboden diensten van autoverkopen.online. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

A. Algemene informatie

1. De website www.autoverkopen.online (hierna te noemen: de “Website”) wordt beheerd door autoverkopen.online, gevestigd te Pieter Zeemanweg 47, 3316 GZ (KvK nummer: 86333720 ) en zal hierna worden aangeduid als “AVO”.

2. Deze Algemene Voorwaarden van AVO (hierna te noemen: “AVO AV”) zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de daarop aangeboden diensten (hierna te noemen: de “Diensten”). Wanneer gebruikers van de Website of de Diensten (hierna te noemen: de “Gebruiker(s)”), de Diensten aangeboden krijgen op de Website of wanneer Diensten hen ter beschikking worden gesteld op de Website, zijn de Diensten enkel onderworpen aan de AVO AV voor zover niets anders wordt vermeld of meegedeeld op de website of internetpagina van de respectievelijke aanbieder van de Diensten.

3. Tegenstrijdige voorwaarden van een Gebruiker zijn niet van toepassing.

4. AVO behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen te maken aan de AVO AV en de Diensten die worden aangeboden door AVO. Elke Gebruiker is onderworpen aan de AVO AV alsmede aan de algemene voorwaarden van toepassing op de door de Gebruiker gebruikte diensten die van kracht zijn op het moment van gebruik of op het moment dat de Gebruiker gebruikt maakt van de diensten.

B. Waardering, beoordeling en verkoop van motorvoertuigen door gebruik van de Website

1. Onder de knop ‘Verkopen’ biedt de Website de Gebruiker de mogelijkheid
om bepaalde gegevens over een motorvoertuig in te voeren in een invoerscherm op de Website en om op basis daarvan een gratis schatting (hierna te noemen: het “Waarderingsresultaat”) te ontvangen met betrekking tot de haalbare prijs van het motorvoertuig, de doorlopende informatie over de ontwikkeling van de prijs van het motorvoertuig en de marktsituatie met betrekking tot soortgelijke motorvoertuigen. De Gebruiker ontvangt het waarderingsresultaat op het opgegeven e-mailadres.

2. Het waarderingsresultaat is slechts een schatting van de haalbare aankoopprijs op basis van de door de Gebruiker ingevoerde gegevens over het motorvoertuig. Zowel het waarderingsresultaat als de in dit kader meegedeelde bijkomende informatie vormen geen bindend aanbod aan de Gebruiker om een motorvoertuig te kopen of een bindend aanbod van de Gebruiker om een motorvoertuig te verkopen.

3. De eerste voorwaarde voor de ontvangst van een koopaanbod van een aan AVO gelieerde onderneming is dat de Gebruiker het motorvoertuig in één van AVO-vestigingen in Nederland (hierna te noemen: de “Vestiging(en)”) laat keuren en taxeren (hierna te noemen: de “Taxatie”). Vestigingen worden niet door AVO zelf geëxploiteerd maar door een aan AVO gelieerde onderneming. De Gebruiker maakt zelf een afspraak met de desbtreffende geïnteresseerde. De uiteindelijke taxatie kan ook plaats vinden op een andere locatie. Bepalend door de gebruiker.

4. Indien naar aanleiding van een taxatie aan een Gebruiker een concreet aanbod tot aankoop van het motorvoertuig voor een bepaalde koopprijs (hierna te noemen: het “aankoopbod”) wordt gedaan, is dit niet afkomstig van AVO. Een eventueel aankoopbod wordt uitsluitend gedaan door aangesloten autodealers (hierna te noemen: de “Koper”) die, indien een koopovereenkomst met betrekking tot een voertuig tot stand komt, naast de Gebruiker, de enige partij bij de koopovereenkomst zal worden.

5. Indien een koopovereenkomst wordt gesloten voor het door de Gebruiker ter taxatie aangeboden motorvoertuig, wordt de koopprijs in de regel overgemaakt aan de Gebruiker na overhandiging van het motorvoertuig, de voertuigdocumenten en eventuele voertuig accessoires (zoals reserve sleutels). Voor zover de koop BTW-plichtig is, gelden alle vermelde prijzen als bruto prijzen, d.w.z. inclusief BTW. Indien de Gebruiker zijn motorvoertuig niet als particular verkoopt, is de Koper gerechtigd de betaling van de overeengekomen koopprijs in te houden, totdat hij van de Gebruiker een schriftelijke, originele factuur ontvangt die voldoet aan alle wettelijke (en fiscaalrechtelijke) vereisten. Indien de Gebruiker niet als laatste houder van het voertuig staat geregistreerd in de voertuigdocumenten, dient hij of zij op verzoek van AVO of de aan haar gelieerde ondernemingen te bewijzen dat hij
of zij gerechtigd is het motorvoertuig te verkopen. Voor dit bewijs is het strikt noodzakelijk dat de keten van eigendom tussen de Gebruiker en de laatst geregistreerde houder wordt gedocumenteerd (zonder hiaten), bijvoorbeeld door voorlegging van de betreffende koopovereenkomsten. Evenzo, indien de Gebruiker het voertuig verkoopt in naam van-, of via een derde, dient de Gebruiker een overeenkomstige volmacht in het origineel voor te leggen. De Koper is gerechtigd de betaling van de koopprijs in te houden totdat de hiervoor genoemde bewijsstukken of documenten ter beschikking zijn gesteld.

C. Extra gegevens over het motorvoertuig toevoegen

1. De Website biedt Gebruikers die op grond van onderdeel B.1 een waarderingsresultaat hebben ontvangen de mogelijkheid om foto’s en nadere informatie over de uitrusting en de staat van het motorvoertuig te verstrekken
en zo een nauwkeuriger waarderingsresultaat te verkrijgen. Dit waarderingsresultaat vormt evenmin een bindend aanbod aan de Gebruiker
om een koopovereenkomst te sluiten. Voorwaarde voor de ontvangst van een
bindend aanbod is de taxatie van het voertuig in een vestiging. Onderdeel B van de AVO AV zijn overeenkomstig van toepassing.

2. AVO kan – of gelieerde ondernemingen kunnen – het voertuig aanbieden
in een online-veiling op www.autoverkopen.online om van het dealernetwerk van AVO niet-bindende aanbiedingen te verkrijgen en zo de best mogelijke prijs voor het motorvoertuig te behalen. Hiertoe verleent de Gebruiker aan AVO en de aan AVO gelieerde ondernemingen het niet-exclusieve recht, onbeperkt in tijd en plaats, om de in onderdeel C.1. bedoelde foto’s om niet te gebruiken op www.autoverkopen.online. De Gebruiker doet afstand van zijn of haar recht om als auteur te worden vermeld.

3. De Gebruiker garandeert dat het motorvoertuig overeenstemt met de door de Gebruiker beschreven staat en dat het geen waardeverminderende kenmerken vertoont die de Gebruiker niet heeft vermeld. Onderdeel F.1 is van overeenkomstige toepassing.

D. Gebruik van de Website

1. Binnen de parameters van deze AVO AV heeft de Gebruiker het recht om met behulp van de online zoekfunctie, gegevens op het beeldscherm te tonen en eventueel af te drukken om een permanent visueel beeld te creëren.

2. Gebruikersactiviteiten die bedoeld zijn om de Website of de op de Website
ter beschikking gestelde Diensten niet-operationeel te maken of het gebruik ervan kunnen belemmeren, zijn niet toegestaan.

3. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AVO is het de Gebruiker niet toegestaan om systematisch delen van de Website en/of de Diensten te extraheren en/of te hergebruiken. In het bijzonder mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AVO geen gebruik gemaakt worden van datamining, robots of vergelijkbare programma’s of tools voor het verzamelen en extra beheren van gegevens om belangrijke delen van de Website of van de op de Website ter beschikking gestelde Diensten te extra beheren met het oog op hergebruik.

4. Het linken, integreren of anderszins koppelen van de Website of van de op de Website ter beschikking gestelde Diensten is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AVO.

5. De weergave en de omvang van de functionaliteit van de Website en de op op de Website ter beschikking gestelde Diensten kunnen verschillen naargelang de wijze van toegang, bijvoorbeeld via een internetpagina of een mobiele app. Het recht om de Website en de op de Website ter beschikking gestelde Diensten en de functies te gebruiken, bestaat alleen binnen de grenzen van de huidige stand van de techniek.

E. Aansprakelijkheid van de Gebruiker, garanties en uitsluiting van
aansprakelijkheid

1. De Gebruiker staat er jegens AVO, en in geval van verkoop tevens jegens de Koper, voor in dat de aan AVO en/of Koper verstrekte gegevens, in het bijzonder zoals opgenomen in de koopovereenkomst, juist zijn. De Gebruiker zal de door AVO en/of de Koper gemaakte kosten en geleden schade die het gevolg zijn van door de Gebruiker onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, volledig vergoeden.

2. AVO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor technische gebreken en in het bijzonder voor de continue en ononderbroken beschikbaarheid van Website en de daarop ter beschikking gestelde Diensten, noch voor de foutloze weergave van de door de opsteller van de aanbiedingen verstrekte gegevens.

3. Indien het aanbod niet beschikbaar is of in geval van andere problemen met betrekking tot de Website of AVO, kan de Gebruiker contact opnemen met de klantenservice van AVO via de contactgegevens vermeld op de contactpagina.

4. AVO spant zich er steeds voor in dat de Website en de op de Website ter beschikking gestelde Diensten ononderbroken en vrij van storingen beschikbaar zijn. Door de aard van het internet kan dit echter niet altijd worden gegarandeerd. De toegang tot de Website kan daarom incidenteel worden onderbroken of beperkt, onder meer ten behoeve van reparaties, onderhoud of door de introductie van nieuwe Diensten. AVO spant zich in om de frequentie en duur van de elk van deze tijdelijke onderbrekingen of beperkingen te limiteren.

5. AVO is zonder enige beperking aansprakelijk voor schade welke opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt door AVO, haar wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of elke persoon die bij de uitvoering van een contractuele verplichting wordt ingezet (hierna te noemen: “Hulppersonen”). In het geval van een lichte nalatige schending van slechts onbeduidende contractuele verplichtingen is AVO niet aansprakelijk. Voor het overige is de aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door lichte nalatigheid beperkt tot het verlies of schade waarvan het optreden gebruikelijk en te voorzien was. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot de voorzienbare schade die gebruikelijk is bij het contract.

6. Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor verlies of schade die voortvloeit uit overlijden of lichamelijk letsel, alsmede voor ander verlies of schade ten gevolge van kwade wil.

7. Voor zover de aansprakelijkheid van AVO is uitgesloten of beperkt, geldt dit
ook ten aanzien van de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers,
vertegenwoordigers en Hulppersonen.

F. Auteursrecht en licenties

1. Alle handelsmerken, logo’s, teksten, afbeeldingen en andere gegevens op
onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De verandering, verdere
verwerking en gebruik van media in alle soorten is strikt verboden. Een ander
gebruik is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van ons.

2. Het ongeoorloofde gebruik van onze informatie, zoals logo’s of handelsmerken van derden, die op onze website getoond worden, schenden onze rechten en de rechten van derden. Dit is niet toegestaan.

G. Gegevensbescherming

1. De verwerkingsverantwoordelijke en dienstverlener is autoverkopen.online,
gevestigd te Pieter Zeemanweg 47, 3316 GZ Dordrecht, Nederland, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 24399738

2. Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze privacyverklaring die beschikbaar is op https://www.autoverkopen.online/ privacybeleid/.

H. Auteursrechten en gebruiksrechten

1. Alle bedrijfsaanduidingen, logo’s, teksten, beelden en andere informatie op de Website zijn doorgaans auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van de Website geeft geen recht op enig ander gebruik van deze informatie. In het algemeen geldt dat elke wijziging, verdere verwerking en gebruik in welke media dan ook niet is toegestaan. Elk ander gebruik is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van AVO.

2. AVO is de enige houder van het auteursrecht op de foto’s die ter gelegenheid van de Taxatie op de vestiging zijn genomen. Dit geldt in het bijzonder voor foto’s van tweedehands motorvoertuigen ongeacht of met betrekking tot het getaxeerde motorvoertuig een koopovereenkomst is gesloten of niet. Wijziging, gebruik of verdere verwerking door derden is niet toegestaan.

3. Elk ongeoorloofd gebruik van de informatie evenals van de logo’s of handelsmerken van derden die op de Website zijn afgebeeld, maakt inbreuk op onze rechten en/of de rechten van derden en is niet toegestaan.

I. Nietigheidsclausule

1. Indien een bepaling van deze AVO AV ongeldig is of wordt, tast dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige bepaling wordt geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen die in commerciële termen zo dicht mogelijk de oorspronkelijk bepaling benadert.

J. Annulering

1. Nadat een transactie tussen een koper en een verkoper tot stand is gekomen, mag verkoper de het voertuig niet meer verkopen aan een derde partij en is verkoper verplicht het voertuig aan koper te leveren. Indien het voertuig door verkoper toch aan een derde wordt verkocht, zal AVO aan Verkoper 15 % van het overeengekomen aankoopbedrag aan administratiekosten in rekening brengen (minimaal 300 EUR minimum, exclusief BTW).

K. Toepasselijk recht, plaats van uitvoering en forumkeuze

1. Op deze AVO AV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Dordrecht.